I hvert distrikt oprettes et distriktsråd bestående af et medlem fra hver klub.
Hvert distriktsråds medlem repræsenterer således en Rideklub og har i distriktsrådet stemmeret i forhold til klubbens medlemstal
(jvf.bestemmelserne for afstemning på forbundets repræsentantskabsmøde § 9 ).
 
Distriktsrådet vælges for 2 år af gangen en Distriktsbestyrelse bestående af en Distriktsformand samt mindst fire medlemmer.
Disse skal være medlem af klub under Dansk Rideforbund i samme Distrikt.
Valget foregår ved skriftlig afstemning og afgøres ved simpel stemmeflertal
Såfremt bestyrelsen vælges blandt distriktsrådsmedlemmerne, kan klubben som disse repræsenterer, vælge et nyt distriktsrådsmedlem.
 
Distriktsbestyrelsen varetager distriktets løbende forretninger.
Forbundets bestyrelse fastsætter Forretningsordenen for distriktsrådene.
Distriktet er berettiget evt. via forbundet at opkræve kontingent til finansiering af distriktsaktiviteter.
Klubber, der måtte undlade at indbetale distriktskontingent, kan slettes som medlem af Dansk Ride Forbund på grund af restancen til
distriktet efter motiveret indstilling til forbundet.