Forretningsorden DRF Distrikter

Forretningsordenen kan læses her på siden, men kan også downloades som pdf-fil ved at klikke på nedenstående link.

Forretningsorden for Dansk Ride Forbunds distrikter( PDF)

Distrikterne er Dansk Ride Forbunds lokale led i kontakten med rideklubberne. Distrikterne er en del af Dansk Ride Forbunds driftsorganisation.

Distriktsrådet er øverste myndighed for klubbernes samarbejde i distrikterne. Distriktsrådet vælger i henhold til Dansk Ride Forbunds love § 8 en distriktsbestyrelse.

Distrikternes opgaver er:

  • Repræsentere Dansk Ride Forbund overfor klubberne og informere om aktiviteter, uddannelse og kurser og muligheder for at udnytte medlemskabet af Dansk Ride Forbund til gavn for klubben og det enkelte klubmedlem.
  • Besvare spørgsmål fra klubber eller henvise til personer med baggrund for at besvare spørgsmål kvalificeret.
  • Medvirke til at gøre Dansk Ride Forbund synlig overfor rideklubber, myndigheder, andre idrætsorganisationer, interesseorganisationer, kommunale samarbejder, m.v.
  • Skabe rammerne for at viden kan deles og udnyttes i lokale netværk blandt rideklubber.
  • Koordinere afholdelse af åbne D- og C-stævner omfattende de årlige Distrikts-mesterskaber i flest mulige discipliner på et sportsligt forsvarligt niveau samt eventuelt at administrere forskelligt materiel til disse stævner.
  • Introducere afholdelse af stævner med nye discipliner indenfor Dansk Ride Forbunds udbud af aktiviteter for alle grupper af ryttere.
  • Lokal information af såvel holdningskommunikation om Dansk Ride Forbunds værdier og funktionskommunikation af praktiske oplysninger.
  • Motivere egnede personer til at uddanne sig som official i Dansk Ride Forbund.
  • Arrangere aktiviteter, kurser, træningssamlinger, m.v. for særlige grupper og udføre lokalt samarbejde over landegrænserne.
  • Behandle sager om optagelse af nye klubber i Dansk Ride Forbund og være Dansk Ride Forbund behjælpelig med at vurdere faciliteter og organisation ved eventuel udpegning af en rideklub som arrangør af A- og B-stævner samt lokale muligheder for at afholde kurser.

Formalia om møder:

Et distriktsrådsmøde skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med dagsorden.

Mødedatoer skal fremgå af distriktets hjemmeside. Indkaldelsen kan fremsendes med e-mail. Alle møder har punktet ”Orientering fra Dansk Ride Forbund” på dagsordenen.

Klubberne har stemmeret i distriktsrådet i henhold til Dansk Ride Forbunds love § 9. Klubber i kontingentrestance har ikke stemmeret i distriktsrådet.

Samtlige valg og beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmer.

Beslutninger træffes ved skriftlig afstemning, hvis det forlanges af én klub.

Beslutningsreferat skal tilgå samtlige klubber. Dette kan ske ved oplægning på distriktets hjemmeside eller fremsendes med e-mail.

Der afholdes mindst to distriktsrådsmøder hvert kalenderår, hvoraf det ene skal lægges i perioden fra primo september til primo marts måned, hvor samtlige ordinære valg foretages.

Formalia om mødedeltagere og valg:

Valg foretages efter Dansk Ride Forbunds love § 8. Der kan til distriktsbestyrelsen vælges flere personer fra samme rideklub. Klubber, hvis medlem af distriktsrådet er valgt til distriktsbestyrelsen, har ret til at udpege en anden person til distriktsrådet.

Distriktsrådet, distriktsbestyrelsen, alle medlemmer af nedsatte udvalg og distriktets klubkonsulenter har møde- og taleret til distriktsrådets møder. Distriktsrådet kan beslutte at tildele andre møde- og taleret til et eller flere møder.

Valg af distriktsformand og øvrige medlemmer af distriktsbestyrelsen skal ske ved skriftlig afstemning, hvis der er mere end én kandidat.

Distriktsrådet kan beslutte at etablere faste udvalg til at udføre de forskellige opgaver. Et udvalg kan bestå af blot et medlem. Ved vakance supplerer udvalg sig selv indtil næste distriktsrådsmøde.

Kontingent og økonomi:

Distriktsrådet træffer bestemmelse om størrelse af distriktskontingent og andre gebyrer (afgifter på starter eller anmeldelser, brugerbetaling på lån/leje af materiel, kurser, træningssamlinger, foredrag, m.v.).

Distriktsbestyrelsen har ansvar for en årlig korrekt aflæggelse af et driftsregnskab og en likviditetsstatus overfor distriktsrådet. Regnskabet skal være godkendt af mindst en af distriktsrådet valgt revisor. Efter distriktsrådets godkendelse sendes en kopi af regnskabet til Dansk Ride Forbunds administration.

Distriktsbestyrelsen præsenterer årligt et budget for det kommende (eller netop startede) år til distriktsrådets information.

Distriktets regnskabsperiode skal følge regnskabsperioden for Dansk Ride Forbund.

Et distrikt må ikke stifte gæld. I forbindelse med større anskaffelser kan et rentebærende lån eventuelt aftales med Dansk Ride Forbund.

Distriktsbestyrelsen:

Distriktsbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på områder, der ikke er nævnt i nærværende forretningsorden. Denne forretningsorden skal godkendes af distriktsrådet og omfatter som minimum bestyrelsens størrelse og sammensætning, nedsættelse af faste udvalg og antal årlige distriktsrådsmøder.

Bestyrelsens sammensætning og to-årige valgperioder skal sikre, at cirka halvdelen er på valg hvert år.

Tvister:

Tvister om en af distriktsrådet eller distriktsbestyrelsen vedtaget aktivitet og medfølgende udgift ligger indenfor formålet med fællesskabet mellem klubberne kan af distriktsrådet og/eller en klub indklages for Dansk Ride Forbunds Disciplinær udvalg.

Disciplinær udvalgets kendelse kan appelleres til Appeludvalget.